Hytaýyň Täze ýyl dynç alyşy

Täze ýyl açylyş wagtymyzdan aşakdakylardan habarly bolmagyňyzy haýyş edýäris:

21-nji ýanwar anna güni agşam 5: 30-da ýapýarys we 16-njy fewralda çarşenbe güni irden 8:30 -dan täzeden açýarys.

Bu döwürde ýerleşdirilen sargytlar gowşuryş üçin 16.02.2022-nji ýylda iberiler17/03/2022 buýruklara tabyn.

Mähirli ünsüňiz we goldawyňyz üçin sag boluň!

Pro-da hemmämizden.Ingagtylyk, size we maşgalalaryňyza Täze ýyl gutly bolsun!

 


Iş wagty: -20anwar-21-2022
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!