Döredijiniň giriş

"Geljekki ýyllarda müşderilere PRO.LIGHTING, işgärlerimize ynanmak we önümlerimize ynanmak üçin iň çyn ýürekden, iň çynlakaý we jogapkärçilikli garaýşym bilen kompaniýamy dolandyrmagy meýilleşdirýärin".“Pro Lighting” -iň esaslandyryjysy jenap Harwi aýtdy.

Döredijiniň hekaýasy: Men Hytaýyň oba obalarynda garyp maşgalada doguldym.Çagalygymda mal sürýärdim, ekin ekýärdim we köp ekerançylyk işlerini edýärdim.Ulalanymdan soň, adaty bir kolleji gutardym.
1-1

Ejem ýönekeý daýhan, kakam bolsa senetçi, ýöne belli bir derejede kiçi telekeçi.

2-2

13 ýaşymda tomus henizem ýadymda.Kakam meniň bilen obanyň daşyndaky daýhan bazarynda el işlerini satmak üçin gelmegimi isledi.Men köne, döwülen diýen ýaly welosiped sürdüm we bazara on kilometr uzaklykda kakamyň yzyna düşdüm.

3-3

Kakam ýerli obalylara senetçilik önümlerini taýýarlamagy içgin düşündirdi.Iň täsir galdyran zat, gaýdyp gelýän alyjylaryň köp bolmagydy.Kakamyň önümlerine kanagat bilen garadylar we kakama materiallaryň ajaýypdygyny aýtdylar.Kakamyň önümlerini ýasamak üçin haýsy materiallary ulanandygy ýadyma düşmese-de, onuň önümçilik işine gaty wepalydygyny bilýärdim.

4-4

Ilki bilen Gonkongda ýeňil söwda kompaniýasynda işläp başladym.Kompaniýada bäş ýyl işledim we yşyklandyryş önümleriniň hilini barlamak we baha bermek üçin jogapkärdim.Bu bäş ýylyň dowamynda, her hepde diýen ýaly dürli yşyklandyryş önümlerine hil we öndürijilik synaglary we baha bermek üçin dürli şäherlerde we zawodlarda boldum.Bu önümleriň köpüsi yşyk çyrasy, yşyk çyrasy, maýatnik çyrasy we beýleki täjirçilik yşyklandyryş önümleri.Şeýle hem, ofis stolunyň çyralaryny, potolok lampalaryny, diwar çyralaryny we ş.m. gözden geçirdim. Şol döwürde iş gaty ýadaw bolsa-da, kem-kemden önümiň hiline ymtylma gözledim.Tejribämden, reflektoryň yşyklandyryş effektiniň berk talaplaryň bolmalydygyna göz ýetirdim, sebäbi diňe ýokary hilli reflektorlar bilen ýokary hilli lampalar bolup biler.Reflhli yşyklandyryjylar, yz çyralary we käbir maýatnik çyralary üçin reflektorlar talap edilýär we şonuň üçin bu meniň işe başlamak arzuwymy tutaşdyrdy.Reflektorlaryň önümçilik tehnologiýasyny, optika we ýerüsti bejeriş tehnologiýasyny öwrenip başladym.Bu karar, yşyklandyryş önümçiligine maýa goýmak üçin berk esas döretdi.

5-5

Gonkongdaky söwda kompaniýasyndaky işimi taşlanymdan soň, öz kompaniýamyza taýynlyk görüp başladym.Asyl niýetim, önümiň hilinde gowy işlemek we iň ökde bolmak, şonuň üçin kompaniýany PRO diýip atlandyrdym.Yşyklandyryş.Şereketiň işi reflektorlary we lampalary öndürmek we satmakdy.Yllaryň dowamynda reflektorlary, reflektorlary anodlaşdyrmagy, wakuum elektroplatirlemegi we adaty yşyklandyryş enjamlaryny öndürmegi başardyk.Bazaryň ösüşi bilen birlikde, LED çyralaryny dizaýn etmek we öndürmek üçin LED yşyk çyrasy, LED magnit ýol çyrasy, LED maýatnik çyrasy we beýleki täjirçilik yşyklandyryşlary öz içine alýan örän ökde topar döreddik.Ofis yşyklandyrylyşyny goşmak üçin işimizi kem-kemden ösdürdik we ähli önümler Europeanewropa bazaryna satyldy. 20 ýyldan gowrak işiň dowamynda kompaniýamyz üçin iň uly zarbalary başdan geçirdik: 2008-nji ýylda Europeewropadaky maliýe krizisi.Şol maliýe çökgünliginden soň tutuş Europeanewropa ykdysadyýeti pese gaçdy we müşderilerimize uly täsir etdi.Şolaryň arasynda köp ýyl bäri hyzmatdaşlyk eden ispan müşderimiz bar.Kompaniýasyndaky ykdysady kynçylyk sebäpli, birden bäş konteýneriň töleg meselesini we terminallaryna ýetmedik ýük daşaýan konteýnerleriň meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin birden biziň bilen habarlaşdy. Geljek 2-3 ýylda bu meseläni çözmek üçin geçirdik.Bu garaşylmadyk waka bize köp wagt we güýç sarp etdi.

6-6

Şeýle-de bolsa, PRO LIGHTING kärdeşlerime hemişe minnetdarlygymy bildirýärin.Kynçylyklarda maňa kömek etdiler we bilelikde köp kynçylyklara duçar bolduk.Olar maňa ýol görkezdiler we meseleleri dogry çözmäge rugsat berdiler.Departmentshli bölümlerde meniň ynamyma mynasyp ýolbaşçylar topary bar.Olaryň yhlasy we hyzmatdaşlygy sebäpli kompaniýanyň işlemegine we ösmegine kömek edýär.

7-7

Geljekki ýyllarda müşderilere PRO ÇYKYRMAK, işgärlerimize ynanmak we önümlerimize ynanmak üçin iň çyn ýürekden, iň çynlakaý we jogapkärli garaýşym bilen kompaniýamy dolandyrmagy meýilleşdirýärin!


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!