Biz hakda

YşyklandyryşHytaýyň Guangdong welaýatynyň Foshan şäherinde ýerleşýär.“Pro.Lighting” 20 ýyldan gowrak wagt bäri gözleg işlerine, yşyklandyryş enjamlaryny öndürmäge we satmaga, şeýle hem ünsi jemledi.OEM we ODMhyzmatlary.Baş müdir jenap Harwiniň ýolbaşçylygynda kompaniýa önümleriň hiline uly üns berýär, ösen tehnologiýa we çyn ýürekden hyzmatdaşlyk arkaly netijeliligi yzarlaýar.

Döküm, CNC, zarba urmak, egirmek, polatlamak we reflektor anodizasiýa, şeýle hem uly gurnama ussahanasyny öz içine alýan doly önümçilik zynjyry artykmaçlygy bilen, müşderiniň mukdar we eltiş talaplaryny kanagatlandyryp bileris.“Pro.Lighting” önümçilikde öňdebaryjy laboratoriýa, hil dolandyryş ulgamy we halkara dolandyryş ulgamyna laýyklykda hiliň üstünden berk gözegçilik edýär.Çig maldan we esbaplardan taýýar önümlere çenli her önümçilik prosesi arassalanýar.
Highokary hilli gözlemek bu düşünje her bir işgäriň ýüreginde.Hut şu häsiýet Pro.Lighting önümleriniň 100% hil derejesini üpjün edýär.Kompaniýanyň önümleri CE şahadatnamasyndan geçdi we ähli çig mal we önümler daşky gurşawy goramak üçin ROHS standartyna laýyk gelýär.

 

 
QQ截图20210702163831

“Pro.Lighting” -iň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin kompaniýa güýçli tehniki gözleg toparyny döretdi, ygtybarly tehniki ulgamy döretdi we “Pro.Lighting” -iň bazarda öňdebaryjy ornuny saklamagyny üpjün etmek üçin yzygiderli täze önümleri çykarýar.

“Pro.Lighting” -iň üç esasy önüm görnüşi bar:täjirçilik yşyklandyryşy, ofis yşyklandyryşy we myhmanhanada yşyklandyryş, şol sanda yşyk-diodly yşyk, yz çyrasy, maýatnik çyrasy, yşyk çyrasy, diwar ýuwujy, panjara çyrasy, çyzykly yşyk,we ş.m.

Diňe hiline ünsi jemlemän, “Pro.Lighting” iň oňat hyzmat ediji.Tanymal daşary ýurt platformasyna we ajaýyp tehniki strategiýa bil baglap, kompaniýa Hytaýda ýerleşýär we daşary ýurtly müşderilere ünsi jemleýär.Has netijeli jogap bermek we müşderilerimiz üçin ýüze çykýan islendik gapma-garşylyklary hünär taýdan çözmek üçin müşderilerimiziň seslerini diňlemek isleýäris.

Zähmet çekýänlere Hudaý sylag berýär.Köp ýyllap işlemekden we ösüşden soň “Pro.Lighting” berk müşderi bazasyny döretdi.Önümlerimiz Europeewropada, Awstraliýada, Günorta Amerikada, Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda we beýleki köp sanly ýurtda we sebitlerde giňden ýaýrandyr.Theerli ýerlerde giňden tanalýarlar we markamyz we abraýymyz hemişe ýokarlanýar.

Geljege nazar aýlap, “Pro.Lighting” müşderilere ajaýyp önümler we ajaýyp hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin “Bütewilik, hil, jogapkärçilik, gymmatlyk” iş pelsepesi hökmünde dowam etdiriler.Müşderilerimiz bilen birlikde ajaýyp ösüşiň täze eýýamyny döretmek üçin kesgitlenen maksatlara tarap öňe bararys!

Müşderiniň paýlanyşy

“Pro.Lighting” önümleri Europeewropada, Awstraliýada, Günorta Amerikada, Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda we beýleki köp sanly ýurtda we sebitlerde giňden ýaýrandyr.Theerli ýerlerde giňden tanalýarlar, markamyz we abraýymyz hemişe ýokarlanýar.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!